Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Als de afgesproken praktijkles niet door kan gaan, moet je dit uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de les zijn doorgeven. Bij niet tijdige afmelding cq niet-afmelding zijn wij genoodzaakt de volledige lesprijs in rekening te brengen.

2. Gereserveerde data voor tussentijdse toets en/of praktijkexamen zijn definitief.

3. De pakketten bieden geen garantie dat deze voldoende zijn om de eerste keer te kunnen slagen.

4. De pakketprijzen zijn alleen geldig als je een complete rijopleiding volgt bij Autorijschool van Elderen. Bij voortijdige beëindiging van je rijopleiding worden administratiekosten in rekening gebracht ter waarde van 1 uur rijles. De tot dan toe genoten uren praktijkles worden dan verrekend tegen de contante uurprijzen, zoals die op het moment van stoppen gelden.

5. Acties aangegaan tussen leerling en rijschool zijn bindend zoals gespecifieerd op de factuur.

6. Lessen die je over hebt nadat je geslaagd bent, worden binnen 5 werkdagen terugbetaald.

7. Als je praktijkles neemt mag je bij rechterlijke uitspraak niet de rijbevoegdheid zijn ontzegd en je rijbewijs niet zijn ingevorderd. Tevens mag je tijdens de praktijkles niet onder invloed zijn van bedwelmende en/of opwekkende middelen, op grond waarvan het besturen van motorvoertuigen door de wet of overheid verboden is, noch onder invloed verkeren van medicijnen en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief (kunnen) beïnvloeden. Als je dan toch praktijkles neemt vrijwaar je Autorijschool van Elderen volledig en zal je de eventueel ter zake opgelegde boetes en sancties geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

8. Door de mede-ondertekening van het inschrijfformulier door een ouder/verzorger, ingeval de leerling bij aanvang van de rijopleiding jonger is dan 18 jaar, gaat de ouder/verzorger akkoord dat de leerling zelfstandig praktijklessen, toetsen en examens mag inplannen bij Autorijschool van Elderen.

9. Door omstandigheden kan het voorkomen dat je praktijkles niet de afgesproken tijd duurt. In dat geval hou je de gemiste tijd natuurlijk tegoed.

10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist machtigen van Autorijschool van Elderen en het tijdig invullen van de gezondheidsverklaring bij het CBR. Zonder deze machtiging en gezondheidsverklaring bij het CBR kunnen wij voor jou geen tussentijdse toets en/of praktijkexamen reserveren. Als je Autorijschool van Elderen niet of te laat machtigt en jou rijopleiding hierdoor vertraging oploopt, kan Autorijschool van Elderen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het onjuist invullen van de vragen op de gezondheidsverklaring wordt door de wetgever beschouwd als een misdrijf.

11. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de noodzakelijke documenten voor de tussentijdsetoets of het praktijkexamen. Deze documenten staan vermeld op de reserveringsbevestiging.

12. Spelregels bonusregeling: leerlingen van Autorijschool van Elderen die een nieuwe leerling aanmelden, krijgen een gratis rijles, zodra de nieuwe leerling bij Autorijschool van Elderen gestart is met rijlessen voor een complete rijopleiding.

13. Autorijschool van Elderen kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor het niet (kunnen) slagen en/of niet met een voldoende resultaat afsluiten van een rijtest, tussentijdse toets en/of examen.

14. Autorijschool van Elderen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een weigering tot afgifte van een rijbewijs, op welke grond dan ook. Evenmin is Autorijschool van Elderen verantwoordelijk voor kosten die je hebt gemaakt voor een rijopleiding en rijexamen die niet tot de afgifte van een rijbewijs hebben geleid.

15. Alle rijlessen dienen voor aanvang van het praktijkexamen te zijn betaald.